skip to Main Content

çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır ptt 9

Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na POS verildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu durumdan ilgili servis sağlayıcı ve/veya iletişim operatörünü yazılı olarak bilgilendirmek ve telefon hattına veya kiralık hatta Android POS’un bağlanması ve kullanımı nedeniyle tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri ödemek zorundadır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi üzerinden veya fiziki olarak satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin ve PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin işletilmesi için işlem ortağı Banka tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, fraud ve risk politikası doğrultusunda, Bankalar’ın risk yönetim ekipleri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulacağını kabul ve beyan eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgi, belge vermesi nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

PTT, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, PTT çağrı merkezine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, sanal mağazasında güvenli alışveriş ortamını sağlamak için yetkili kuruluşlardan ilgili sertifikayı almakla mükelleftir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT izni olmaksızın eklenti yazılımda herhangi bir değişiklik yapamaz ve eklenti yazılım amacı dışında kullanılamaz. EFT POS kullanımı halinde, GİB tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na uygulanan cezalardan PTT sorumlu değildir. PTT, her türlü problemin çözümünün olduğunu garanti edemez. Çözüm problemin türüne bağlı olarak belirlenecektir. Ortam koşullarının değişmesi ve/veya başka problemler sebebiyle oluşacak data kaybından PTT sorumlu değildir.

Aksi takdirde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Satış Belgesi tutarının hesabına, alacak geçtiği tarihten, bu tutar PTT’ye tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, PTT’nin yürürlükte olan en yüksek ticari kredi faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlasıyla hesaplanacak faizini bu tutara ilişkin BSMV ve KKDF’si, masrafı ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. PTT bu alacağını, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’deki herhangi bir hesabından veya sair hak ve alacağından nakden ya da hesaben re’sen takas ve mahsuba yetkilidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından sağlanan her türlü teknik, donanımsal, alt yapı vb. Hizmetlerinden dolayı belirli periyotlarla hizmet alımı mevcut ise fiziki kullanım için Android POS, Mobil Cihaz için Soft POS, İnternet Sitesi için Sanal POS kullanım hizmeti ücretini PTT’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin ödeme işlemlerinde Ödeme Hizmeti Bedeli ve sözleşmede düzenlenen diğer ücretlere ilave olarak ödeme hizmetinin teknik, operasyonel veya diğer sabit/değişken maliyetlerinin karşılanması için aylık veya yıllık olarak belirleyeceği bir ücreti kendisinden ayrıca tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Bankalar’ın ve/veya diğer ödeme sistemlerinin düzenleyici kurum ve kuruluşları tarafından PTT’ye yansıtılan sabit/değişken ücret, aidat, depozito vb. Çeşitli nedenler ile fiyatlamalarda yapılan her türlü artışların yine kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin PTT tarafından tek taraflı feshine ve POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır.

  • Bu gibi durumlarda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli’ni iade etmesini talep edemez.
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı indirim dönemi olduğunu ileri sürerek Ödeme Kartı kabulünden imtina edemez, mal ve/veya hizmet bedeline komisyon veya masraf ilavesi yapamaz.

PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın belirttiği IBAN/hesaba yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesinden sorumlu tutulamaz. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabında yeterli para olmaması durumunda, söz konusu tutarı hesaba borç kaydederek tahsil eder. Aksi takdirde, Satış Belgesi tutarının hesabına alacak geçtiği tarihten, bu tutar PTT’ye tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, PTT 4.24 numaralı maddede belirtilen şekilde tahsile yetkilidir. PTT hiçbir sebep göstermeksizin ve bu Sözleşme süresince 2 ay önceden bildirmek kaydıyla Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak haklarına sahiptir. Bu nedenle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu tür bir tedbir alınması durumunda daha önceden yapılmış işlemlere yönelik olarak işbu Sözleşme maddeleri geçerliliğini korur. PTT herhangi bir zamanda PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. PTT söz konusu duruma ilişkin olarak, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgilendirir. Banka ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan sistemin geçici bir süre bakım yapılması sebebiyle sistemin işlememesinden dolayı PTT’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin bilgisi ve onayı olmaksızın internet sitesine entegre edilen PTT yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal PTT’ye e-posta ile bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine PTT tarafından verilen Ödeme Aracı ve Hassas Ödeme Verisi’nin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve Ödeme Aracı’nı Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

İşbu Sözleşme’de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından yapılması gereken tüm bildirimler PTT tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirim yapılacak kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler, Kanun, Yönetmelik ve alt mevzuatı kapsamında gerekli olan sıklıkta veya PTT’nin gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması halinde olan arızayı en geç iki iş günü içinde PTT’ye bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden PTT sorumlu olup, kusur ile sistemin bozulması, tahrip edilmesi, çalışmanın durdurulmasına sebebiyet veren herhangi bir eylemde PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisi ve çalışanlarının bu tür kusurlu eylemlerinden tek başına sorumlu olacaktır.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top