skip to Main Content

Thiết bị phần cứng dành cho nền tảng họp trực tuyến Cisco Webex được khuyến cáo từ hãng Cisco. Thiết bị phần cứng tiêu chuẩn. Dành cho nhiều đối tượng, từ họp cá nhân, phòng họp nhỏ, vừa và lớn

Cisco Webex được các Công ty và tập đoàn lớn trên thế giới sử dụng.

Cisco Webex là nền tảng hội nghị truyền hình truyền thông hợp nhất tốt nhất hiện nay

Back To Top