skip to Main Content

Thiết bị phần cứng dành cho nền tảng họp trực tuyến Microsoft Teams được khuyến cáo từ hãng Microsoft. Thiết bị phần cứng tiêu chuẩn. Dành cho nhiều đối tượng, từ họp cá nhân, phòng họp nhỏ, vừa và lớn

Microsoft Teams là nền tảng họp trực tuyến và truyền thông hợp nhất tích hợp với bộ Office của hãng Microsoft.

Back To Top